Haber

Bakara Suresi nasıl okunur? Bakara suresini dinle, Bakara suresini oku, Bakara suresini dinle!

Bakara mühlet Işığından faydalanmak isteyen müminler, Bakara suresini okuyarak manevi dünyalarını zenginleştirirler. Kur’an-ı Kerim’in feyzinden yararlanmak isteyenlerin merak ettiği Bakara Suresi, Bakara Suresi Arapça kıraat, Bakara Suresi anlamı, Bakara Bakara Suresi’nin ilk 5 ayetini, Bakara Suresi’nin anlamını ve Bakara Suresi’nin Türkçe okunuşunu inceliyoruz. İşte Bakara zamanhakkında tüm detaylar…

BAKARA SOYADI NEDİR?

Medine döneminde inmiştir. 286 ayet ile Kuran’ın en uzun suresidir. Adı, 67-73. Ayetlerde geçen “bakara (sığır)” kelimesinden alır. Sure, İslam hukukunun ana konularıyla ilgili birçok hüküm içermektedir.

Bakara Sûresi’nin KONUSU NEDİR?

Bakara Suresi birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Haberimizde Bakara Suresi konusu, anlamı ve açıklaması yer almaktadır.

Kur’an-ı Kerim kendine has tertip ve üslûbunda şu ana konuları ihtiva eder: İslam’ın getirdiği inanç, ibadet ve hayat sistemi hakkında temel bilgiler; ikiyüzlüler, Tanrı İnsanın varlığını ve birliğini, insanın yaratılışını, yeteneklerini, imtihanını gösteren deliller; İsrailoğullarının tarihinden önemli kesitler, mükemmel bir din olan İslam’ın, önceki dinlerin kozmik kısmını içinde barındırmakla birlikte, değiştirilmesi, ıslah edilmesi ve düzeltilmesi gereken kararlarını da ıslah etmesi; Hz. İbrahim’in kıssası, Kâbe’nin ve kıblenin yapılışı; yemek, kısas, vasiyet, oruç, savaş, hac, evlilik, boşanma, dulluk, yetimlik, şarap, kumar, faiz, akit yazma, din ve vicdan hürriyeti, kul-kul ilişkisi, ibretlik dualar vb. daha çok Fatiha’nın “doğru yolu bulanlar ve doğru yoldan sapanlar”a işaret eden kısmını örneklerle ve tarihi gerçeklerle anlatmakla ilgili.

BAKARALAR DÖNEMİ NASIL OLDU?

Mushafta ikinci, nüzul sırasına göre ise 87. defadır ve Medine’de nazil olmuştur. Kuran’ın en uzun suresidir. Hepsi birer inme sebebi olmasa da, birçok ayetinde özel inme sebepleri vardır. Bu ayetler açıklanırken nüzul sebepleri hakkında bilgi verilecektir.

Bakara suresinin fazileti

Bakara Surenin kıymetini ve vasıflarını anlatan sahih hadisler vardır: “Evlerinizi (içinde Kur’an okumayarak) kabirlere çevirmeyin.” Kıyamet günü. İki nur topunu, yani Bakara ve Âl-i İmran vakitlerini okuyun, çünkü kıyamet günü iki büyük bulut veya bir gölge veya bir kuş sürüsü ile gelip onları okuyanlar onlardır. Bakara süresini okuyun çünkü sahip olmak rahmet, bırakmak hasret ve pişmanlık sebebidir; sihirbazlar buna güç yetiremezler” (Müslim, “Müsafirin”, 252). “Kim Bakara suresinin sonundaki iki âyeti geceleyin okursa, bu iki âyet ona -o gece- yeter” (Buhârî, “Fezâil”, 10).

Sahabeden Useyd b. Hudayr bir gece yanında bir yığın hurma Kur’an (Bakara) zaman ) atı okurken birkaç kez irkildi ve heyecanlandı. Üseyd’i oğlu Yahyâ b. Üseyd’i ezmekten endişe ederek ayağa kalktı ve baş hizasında (gökte) nurlarla dolu bir tavan gördü. Tavan, göğün derinliklerine, göz alabildiğine uzanıyordu. Üseyd, Resûlullah’ın yanına gelerek durumu anlattı. Resûlullah ondan Bakara sûresini okumaya devam etmesini istedi. Ama çocuğuna bir şey olmasın diye okumayı bıraktı. Sabaha karşı durum Hz. Peygamber’e haber verince, “Onlar seni dinlemeye gelen meleklerdi. Okumaya devam etseydin sabahleyin herkes onları görürdü, halktan gizlenmezlerdi” dediler (Müslim, ” Müsafirin”, 242). merhametli ve merhametli Tanrı Adına… 1. Elif-lam-mîm. 2. Bu kitap hiç şüphesiz basiretli kimseler için bir rehberdir. 3. Gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan harcarlar. 4. Sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar ve ahirete kesin olarak inanırlar. 5. Rableri katında doğru yola erişenler onlardır ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

BAKARA DÖNEMİ SÖZCÜĞÜNÜN İNGİLİZCE OKUNUŞU

1. Elif, lam, mim.

2. Zâlikel kitâbu la reyba fih (fihi), huden lil mutekin (muttekine).

3. Ellezîne yu’minûne bil ghaybi ve yukîmûnes salate ve mimmâ razaknâhum yunfikun(yunfikûne).

4. Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik (kablike) ve bil ahiret hum yûkınûn (yûkınûne).

5.Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulaike humul muflihûn (muflihûne).

6. İnnellezîne keferû sevâun alaihim e enzertehum em lem tunzirhum la yu’minûn(yu’minûne).

7.Hatemallahu alâ kulûbihim ve alâ sem’ıhim, ve alâ ebsârihim gişavetun, ve lehum azâbun azîm(azimun).

8. Ve minen nâsi men yekûlu amennâ billâhi ve bil yevmil âhiri ve mâ hum bi mu’minîn (mu’minîne).

9. Yuhâdiûnallahe vellezîne âmenû, ve mâ yahdeûne illâ enfusehum ve mâ yeş’urûn (yeş’urûne).

10. Fî kulûbihim maradun, fe zâdehumullâhu maradâ (maradan) ve lehum azâbun elîmun bi mâ kanû yekzibûn (yekzibûne).

11.Ve iza kîle lehum la tufsidû filin arkasında, kalû innema nahnu muslihûn(muslihûne).

12. E la innehum humul mufsidûne ve lâkin lâ yeş’urûn(yeş’urûne).

13.Ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmenen nasu kâlû e nu’minu kemâ âmenes sufehâu, e la innehum humus sufehâu ve lâkin lâ ya’lemûn(ya’lemune).

14.Ve iza lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ, ve izâ halav ila seyâtînihim, kâlû inna meaküm, innema nahnu mustehziun(mustehziune).

15. Allahu yestehziu bihim ve Yemudduhum fî tugyânihim ya’mehûn(ya’mehûne).

16.Ulâikellezîneşterevûd dalâlete bil huda, fe mâ rabihat ticâretuhum ve mâ kanû muhtedîn (muhtedîne).

17. Meseluhum ke meselillezistevkade nârâ (nâren), fe lemma edâet mâ havlehu zeheballâhu bin nûrihim ve terekehum fî zulumâtin la yubsirûn(yubsirûne).

18. Summun bukmun umyun fe hum la yerciun(yerciune).

19.Ev ke seyyibin mines semai fîhi zulumatun ve ra’dun ve berk(berkun), yec’alûne esâbiahum fî âzanihim mines savâiki hazaral mevt(mevti), vallahu muhîtun bil kâfirîn(kafirîne).

20. Yekâdul berku yahtafu ebsârehum kullemâ edâe lehum meşev fihi, ve izâ azleme alaihim kamû ve lev şâellahu le zehebe bi sem’ihim ve ebsârihim innallâhe alâ külli şey’in kadir (kadirun).

21.Yâ eyyuhen nâsu’budû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum lealleküm tettekûn(tettekûne).

22. Ellezî ceale lekumul arda firâşen ves semâe binââ(binâen), ve enzele mines semai maen fe ahrece bihî mines semarati rızkan leküm, fe la tec’alû lillâhi endaden ve entum ta’lemune(.

23.Ve in kuntum fî reybin mimmâ nezzelnâ alâ abdinâ fe’tû bi sûretin min mislihî, ved’û suhedaekum min dûnillahi in kuntum sâdıkîn (sâdıkîne).

24. Fe in lem tef’alû ve len tef’alû fettekûn nârelletî vakuduhan nasu vel hicâratu, uadet lil kâfirîn(kafirîne).

25. Ve beşşirillezîne âmenû ve amilûs sâlihâti enne lehum cennâtin tecri min tahtihel enhâr (enhâru), kullema ruzikû minhâ min sameretin kâlû hâzellezî ruzıknâ min kablhâîlâşûnî ve fûmâşâbûnî ve fîmûnâbûnî fîmûrâşîmûnî (fîmûrâşîmûnî) (fîmûnâbûnî fîmûrâşîmûnî) (fîmûnâbûnî fîmûrâşîmûnî)

26. İnnallâhe la yestahyî en yadribe sıkıntın mâ beûdaten fe mâ fevkahâ fe emllezîne amenû fe ya’lemûne ennehul hakku min rabbihim, ve emmellezîne keferû fe yekûlûne mâzûlûne mâ erâdallâhu bihazâlâllâdî bikesalî ve hâzallâhîrî mâ yudıllu bihînî illel (fâsıkînî illel).

27.Ellezîne yenkudûne ahdallahi min ba’di mîsâkıh (mîsâkıhî), ve yaktaûne ma emerallahu bihî en yusale ve yufsidûne fil ard(sonra) ulaike humul hasirûn(hâsirûne).

28.Keyfe tekfurûne billahi ve kuntum emvâten fe ahyâkum, summe yumîtukum summe yuhyîkum summe ileyhi turceûn(turceûne).

29. Huvellezi halaka leküm mâ fil rest cemîan summestevâ iles semai fe sevvâhunne seb’a semâvât (semâvâtin) ve huve bi kulli Şey’in alim (alîmun).

30. Ve iz kale rabbuke lil melâiketi innî cailun, filin arkasında khalîfeten, kalû e tec’alu fihâ men yufsidu fîhâ ve yesfikud dimâe, ve nahnu nusebbihu bi hamdike ve nukaddisu lek(lekeâlemâlemâle in) ta’lemune).

31.Ve alleme âdemel esmâe kullehâ summe arahum allel melâiketi fe kale enbiûnî bi esmâi hâulai in kuntum sadikîn (sadikîne).

32.Kâlû subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm (hakîmu).

33. Kale yâ âdemu enbi’hum bi esmâihim, fe lemmâ enbeehum bi esmâihim, kale e lem ekul leküm inni a’lemu gaybes semâvâti vel geri ve a’lemu mâ tubdûne ve mâ kuntumûne tektumûn().

34. Ve iz kulnâ lil melâiketiscudû li âdeme fe secedû illâ iblis (şeytan), ebâ vestekbere ve kane minel kâfirîn (kafirîne).

35. Ve cennete kulnâ yâ âdemuskun ente ve zevcukel ve kulâ minhâ ragaden haysu şi’tumâ ve la takrabâ hâzihiş şecerete fe tekûnâ minez zâlimîn(zâlimîne).

36. Fe ezellehumaş satanu anhâ fe ahrecehumâ mimmâ kanâ fih (fihi), ve kulnâhbitû ba’dukum li ba’din aduvv(aduvvun), ve lekum fil geri mustekarrun ve metâun to hin(hînin).

37. Fe telakka âdemu min rabbihî kelimâtin fe taba aleyh (aleyhi), innehu huvet tevvabur rahîm (rahîmu).

38. Kulnâhbitû minhâ cemîa (cemîan), fe immâ ye’tiyenneküm minnî hudenfe men tebia hudaye fe lâ havfün aleyhim ve la hum yahzenun (yahzenûne).

39. Vellezîne keferû ve kefzebû bi âyatuna ulaike ashabun nar (nârı), hum fihâ halidûn (hâlidûne).

40. Ya bane isrâîlezkurû ni’metiyalletî en’amtu aleyküm ve evfû bi ahdî ûfi bi ahdiküm ve iyyâye ferhebûn (ferhebûne).

41. Ve âminû bi mâ enzeltu musaddikan li mâ meakum ve lâ tekûnû firste kâfir bih (bihî), ve la teşterû bi âyâtî semenen kalîlen ve iyyaye fettekûni.

42. Ve la telbisul hakka bil western ve tektumul hakka ve entum ta’lemûn (ta’lemune).

43. Ve ekîmûs salâte ve âtûz zakat verkeû mear rakiîn(rakiîne).

44.E te’murûnen nâse bil birr ve tensevne enfusekum ve entum tetlûnel kitab (kitâbe) e fe la ta’kılûn(ta’kilûne).

45. Vesteînû bis sabri ves salât (salât), ve innehâ le kebiratun illâ alal hâşiîn (hâşiîne).

46. ​​Ellezîne yezunnûne ennehum mulâkû rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn(râciûne).

47. Yâ ba meni isrâîlezkurû ni’metiyalletî en’amtu aleykum ve enni faddaltukum allel alemîn(âlemîne).

48.Vettekû yevmen lâ teczî nafsun an nefsin sey’en ve lâ yukbelu minhâ şefaatun ve lâ yu’hazu minhâ adlun ve lâ hum yunsarûn(yunsarûne).

49.Ve iz necceynakum min ali fir’avne yesûmûneküm suel azâbi yuzebbihûne ebnaekum ve yestahyûne nisâekum ve fi zalikum belâun min rabbikum azîm(azimun).

50. Ve iz faraknâ bikumul bahre fe enceynâkum ve agraknâ ale fir’avne ve entum tenzurûn(tenzurûne).

51.Ve iz vaadnâ mûsâ erbaîne leyleten sümmettehaztumul icle min ba’dihî ve entum zâlimûn(zâlimûne).

52. Summe afevnâ ankum min ba’di zâlike lealleküm teşkurun(teşkurûne).

53. Ve iz âteynâ mûsâl kitab vel furkane lealleküm tehtedûn (tehtedûne).

54. Ve iz kale mûsâ li kavmihî ya insanlar innekum zalemtüm enfüseküm bithâzikümul icle fe tûbû ila bariiküm faktulu enfüseküm zaliküm hayrun leküm inde bariiküm fe tabe aleyküm aleyküm innehu huvet tevâbur.

55. Ve iz kultum ya mûsâ len nu’mine leke bile nerallâhe cehreten fe ehazetkumus sâikatu ve entum tenzurûn(tenzurûne).

56.Sümme beasnâkum min ba’di mevtikum lealleküm teşkurûn(teşkurûne).

57. Ve zallelnâ aleykumul gamâme ve enzelnâ aleykumul menne ves selvâ kulû min tayyibati mâ razaknâkum ve mâ zalemunâ ve lâkin kanû enfusehum yazlimun(yazlimune).

58.Ve iz kulnâdhulû hâzihil karyete fe kulû minhâ haysu şi’tum ragaden vedhulûl bâbe succeden ve kûlû hittatun nagfir leküm hatayâkum ve senezîdul muhsinîn(muhsinîne).

59.Fe beddelellezîne zalemû kavlen gayrellezî kile lehum fe enzelnâ allellezîne zalemû riczen mines semai bimâ kanû yefsukun(yefsukune).

60. Ve izisteskâ mûsâ li kavmihî fe kulnâdrib bi asâkel hacer (hacere) fenfeceret minhusnetâ asrete ayna (aynen), kad âlim kullu unâsin meşrebehum kulû veşrebû min rızkıllâhi ve lâ ta’suf fîmîn (ters)

61. Ve iz kultum yâ mûsâ len nasbira alâ taâmin vahidin fed’u lena rabbeke yuhric lena mimmâ tunbitulardu min baklihâ ve kisâiha ve fumihâ ve adesihâ ve basalihâ, kâle e testebdilûnâdâzî hullâzî hullâmîrâ, kâle e testebdilûnâdâyâzî hullâmîrâ, kâle e testebdilûnâdâyâzî duri vemuzi huellezî Seeltu min baklihâ ve kisâiha ve fumihâ ve adesihâ ve basalihâ bâu bi gadabin minallahi (minallahi), zâlike bi ennehum kânû yekfurune bi âyatullah ve yaktulûnen nebiyyîne bi nonil hak (sağda), zâlike bi mâ asav’edûnenya (sağda).

62. İnnellezîne âmenû vellezîne hadû ven nasârâ ves sâbiîne men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve amile sâlihan fe lehum ecruhum inde rabbihim, ve lâ havfun alaihim ve lâ hum yazenûneh).

63.Ve iz ehaznâ mîsakakum ve refa’nâ fevkakumut tur(tûra) huzû ma ateynakum bi power vezkurû ma fîhi lealleküm tettekûn(tettekûne).

64. Summe tavelleytum min ba’di zâlik (zâlike), fe lev la fadlullâhi aleykum ve rahmatuhu le kuntum minel hâsirîn (hâsirîne).

65.Ve lekad alimtumullezîne’tedev minkum fis sebti fe kulnâ lehum kûnû kiradeten hasiîn(hasiîne).

66. Fe cealnâhâ nekalen li mâ beyne yedeyhâ ve mâ halfehâ ve mav’izaten lil muttakin (muttakine).

67. Ve iz kale mûsâ li kavmihî innallahe ye’murukum en tezbehû barah (bakaraten), kalû e tettehızunâ huzuvâ (huzuven), kale eûzu billâhi en ekûne minel cahilîn (cahil).

68.Kalûd’u lenâ rabbeke yubeyyin lenâ mâ hiy (hiye), kale innehu yekûlu innehâ bakatun la faridun ve la bikr(bikrun), avânun beyne zâlik (zalike) fef’alû mâ tu’merun (tu’merun).

69.Kalûd’u lenâ rabbeke yubeyyin lenâ mâ levnuhâ, kale innehu yekûlu innehâ bakatun safrâu, fakiun levnuhâ tesurrun nâzirîn(nâzirîne).

70. Kalûd’u lena rabbeke yubeyyin lena mâ hiye, innel bakara tashabehe aleynâ, inna in şâallâhu le muhtedûn (muhtedûne).

71.Kale innehu yekûlu innehâ bakatun la zelûlun tusîrul arda ve la teskil hars (harse), musellemetun lâ şiyete fiha kalûl’ane ci’te bil hakk(sağ), fe zebehûha ve mâ mâalû’yef.

72. Ve iz kateltum nafsen feddare’tum fîha vallahu muhricun mâ kuntum tektumûn (tektumûne).

73.Fe kulnâdribûhu bi ba’dıha kefâlike yuhyîllâhul mavta ve yurîkum âyâtihî lealleküm ta’kılûn(ta’kilûne).

74. Summe kaset kulûbukum min ba’di zâlike fe hiye kel hicaret mesken eseddu kasveh(kasveten), ve inne minel hicareti lemâ yetefecceru minhul enhâr(enhâru), ve inne minhâ lema yeşşakkaku fe yahrucu minhâbitâlemyye yeşşakkaku fe yahrucu minhâbitahyehye mây hasyetillahi) ve mâllâhu bi gafil amme ta’melûn (ta’melûne).

75.E fe tatmeûne en yu’minû leküm ve kad kane ferikun minhum yesmeûne kelâmallahi summe yuharrifûnehu min ba’di ma akalûhu ve hum ya’lemun(ya’lemune).

76. Ve iza lekûllezîne âmenû kâlû amennâ, ve izâ hala ba’duhum ila ba’din kalû e tuhaddisûnehum bi ma fetehallâhu aleyküm li yuhâccûkum bihî inde rabbiküm e fe lâ ta’kılûne(ta’kil).

77.E ve la ya’lemune ennallâhe ya’lemu mâ yusirrûne ve mâ yu’linûn(yu’linûne).

78.Ve minhum ümmiyyûne lâ ya’lemûnel kitâbe illâ emâniyye ve in hum illâ yezunnûn(yezunnûne).

79.Fe veylun lillezîne yektubunel yazıtı bi eydîhim summe yekûlûne hazâ min indillahi li yeşterû bihî semenen kalîlâ(kalîlen), fe veylun lehum mimma ketebet eydîhim ve veylun leeksibûmâ(

80. Ve kalû len tamessenen naru illâ eyyâmen ma’dûdeh (ma’dûdete), kul ettehaztum indallahi ahden fe len yuhlifallâhu ahdehu (ahdehû) em tekûlûne alâlâhi mâ la talemûnen).

81.Belâ men kesebe seyyieten ve ehatat bihî hatîetuhu fe ulaike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ halidûn(hâlidûne).

82. Vellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ulaike ashâbul cenneh (cennet), hum fihâ halidûn (hâlidûne).

83.Ve iz ehaznâ mîsâka bani isrâîle la ta’budûne illlâllâhe ve bil valideyni ihsânen ve zil kurbâvel yetâmâ vel mesâkîni ve kûlû lin nasi hüsnen ve ekîmûs minâte zakâtûmûsûmûzâmûs ta’kâmûs ta’kâmûs ta’kâmûs ta’kâmûs. ‘sürmek).

84.Ve iz ehaznâ mîsakakum la tesfikûne dimâekum ve lâ tuhricûne enfusekum min diarikum summe ekrartum ve entum teşhedûn(teşhedune).

85. Summe entum hâulâi taktulûne enfusekum ve tuhricûne ferîkan minkummin diârihim, tezâharûne aleyhim bil name vel udvân (udvâni), ve in ye’tûkum usara tufâdûhum ve huve muharremun aleyküm ihrâcumin aleykum bifuracu’dilûm bifur’adilûm bafur’dvân (ba’din) , fe mâ cezâu men yef’alu zâlike minkum illâ Hızyun fil hayâtid dünya, ve yevmel kıyamet yureddûne ile Eşeddil azâb (azâbi), ve mâllâhu bi gâfilin amma ta’melûn (ta’melune).

86.Ulâikellezîneşteravul hayâted dünya bil ahirati, fe lâ yuhaffefu anhumul azâbu ve lâ hum yunsarûn(yunsarûne).

87. Ve lekad âteynâ mûsâl yazıt ve kaffeynâ min ba’dihî a rusuli ve âteynâ îsâbne meryemel beyyinâti ve eyyednahu bi rûhil kudus(kudusi), e fe kullema câekum resûlâtumûbertûkantîmâ

88. Ve kalû kulûbunâ gulf(gulfun), bel lienehumullâhu bi kufrihim fe kalîlen mâ yu’minun(yu’minûne).

89. Ve lemma caehum kitabun min indillahi musaddikun lima meahum, ve kanû min kablu yesteftihûne allellezîne keferû, fe lemmâ caehum ma arafû keferû bihî, fe la’netullâhi ael kafirîn (kafirîn).

90. Bi’semeşterav bihî enfusehum en yekfurû bi mâ enzelallâhu bagyen en yunezzilallahu min fadlihî alâ men yeşâu min ibâdih (ibâdihî), fe baû bi gadabin alâ gadab (gadabin), ve lil lil kâfirî.

91.Ve izâ kîle lehum âminû bi mâ enzelallâhu kâlû nu’minu bi mâ unzile aleynâ ve yekfurûne bi ma veraehu ve huvel hakku musaddikan lima meahum kul fe lime taktulûne enbiyâallâhi’minîum mu’minîum kablu.

92.Ve lekad caekum mûsâ bil beyyinâti summettehaztumul icle min ba’dihî ve entum zâlimûn(zâlimûne).

93.Ve iz ehaznâ mîsâkakum ve refa’nâ fevkakumut tur(tura), huzû mâ âteynâkum bi power vesmeû kâlû semi’nâ ve aseynâ ve uşribû fî kulûbihimul icle bi kufrihim mukhrihim kul bi’ukumîmâ bi’ukumîmâ bi’kuminîmâ ye (mu’) Minîne).

94. Kul in kanet lekumud dârul ahiretu indallahi aslında min dûnin nasi fe temennevûl mevte in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

95. Ve len yetemennevhu ebedî bimâ kaddemet eydîhim vallâhu alîmun we zâlimîn (zâlimîne).

96. Ve le tecidennehum ahrasan nâsi alâ hayâtin, ve minellezîne Eşrakû yeveddu ehaduhum lev yuammeru elfe seneh (senet), ve mâ huve bi muzahzihihî minel azâbi en yuammer(yuammere), valâhu’ya basîrûn (valâhu’ basîrûn).

97.Kul men kane aduvven li cibrile fe innehu nezzelehu alâ Kalpike bi izillahi musaddikan lima beyne yedeyhi ve huden ve buşrâ lil mu’minîn(mu’minîne).

98.Men kane aduvven lillâhi ve melâiketihî ve rusulihî ve cibrile ve mikâle fe innallâhe aduwwun lil kâfirîn(kâfir).

99.Ve lekad enzelnâ ileyke âyâtin beyyinât (beyyinâtin), ve mâ yekfuru bihâ illel fâsikûn (fâsikûne).

100.E ve kullema ahedu ahden nebezehu ferikun minhum bel ekseruhum la yu’minûn(yu’minûne).

101.Ve lemmâ caehum rasûlun min indillahi musaddikun lima meahum nebeze ferîkun minellezîne ûtûl kitab(kitâbe), kitaballahi verae zuhûrihim ke ennehum la ya’lemun(ya’lemune).

102.Vettebeû mâ tetlûş seyâtînu alâ mulki suleymân (suleymâne) ve mâ kefere suleymânu ve lâkinneş seyâtîne keferû yuallimûnen nases sihra, ve mâ unzile alâl angeleyni bi bâbile âûârâmâtâni ve febabila âûâtâmâtâni ve febabile âûâtâmâtâni ve tekfur fe yeteallemune minhuma mâ yuferrikûne bihî beynel mer’i ve zvcihî, ve mâ hum bi dârrîne bihî min ehadin illâ bi iznillahi (iznillahi), ve yeteallemune mâ yadurruhum ve lâ yenfeuhu lekadîmâlîhîlâle, ve lâ yenfeuhu lekadîmâlîlâhile bi’se mâ şerav bihi enfusehum lev kanû ya’lemun(ya’lemune).

103.Ve lev ennehum âmenû vettekav le mesubetun min indillahi hayr(hayrun), lev kanû ya’lemun(ya’lemune).

104.Yâ eyyuhâllezîne âmenû la tekûlû râinâ ve kûlûnzurnâ vesmeû ve lil kafirîne azâbun elîm (elîmun).

105. Mâ yeveddullezîne keferû min ehlil kitâbi ve lel müşrikine en yunezzele aleyküm min hayrin min rabbiküm vallâhu yahtassu bi rahihî men yeşâu, vallahu zul fadlil azîm (azimi).

106. Mâ nensah min ayet mesken nunsihâ ne’ti bi hayrin minhâ ev mislihâ alem ta’lem ennallâhe alâ kulli Şey’in kadir (kadirun).

107. E lem ta’lem ennallahe lehu mülkus semâvâti vel ard(ardı), ve mâ leküm min dûnillâhi min veliyyin wa la nasîr(nasîrin).

108.Em turîdûne en tes’elû resûleküm kema suile mûsâ min kabl (kablu), ve menyetebeddelil kufra bil îmâni fe kad dalle sevâes sebil (sebîli).

109.Vedde kesîrun min ehlil kitâbi lev yeruddûnekum min ba’di îmâniküm kuffârâ (kuffâran), haseden min indi enfusihim min ba’di mâ tabeyyene lehumul hakk (hakku), fa’fû vasfehû hattâ biyallahe (kuffâran), alâ külli şeyh’in kadir (kadirun).

110. Ve ekîmus salate ve atuz zekat (zekat), ve mâ tukaddimû li enfusikum min hayrin tecidûhu indallâh (indallahi) innallâhe bi ma ta’melune basîr (basîrun).

111.Ve kalû len yedhulel Cennete illâ men kane huden residence nasâr(nasârâ), tilke emâniyyuhum kul hatû burhânekum in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

112. Belâ men esleme vechehu lillâhi ve huve muhsinun fe lehû ecruhu inde rabbihî, ve lâ havfün aleyhim ve lâ hum yahzenûn (yahzenûne).

113.Ve kaletil jew leysâtin nasârâ alâ she’s (shay’in) ve kaletin nasârâ leysetil yahûdu alâ şeyhin ve hum yetlûnel kitab(kitâbe), kekâlike kalellezine la ya’lemune misle kavlihim, fallâhu yahmelkûnî fâlâhu yahmeelâkûnî fî (yahtelifuna).

114. Ve men azlemu mimmen menea mesâcidallahi en yuzkere fîhesmuhu ve seâ fî harâbihâ ulaike ma kane lehum en yedhulûhâ illâ hâifîn(hâifîne) lehum fid dünya Hızyûnâhîmâzî(Lehum Aziabî).

115. Ve lillâhil meşriku vel magribu fe eynemâ tuvellû fe semme vechullâh (vechullâhi) innallâhe vasiun alîm (alîmun).

116. Ve kâlûttehazellahu veleden, subhâneh (subhânehu), bel lehu mâ fis semâvâti vel ard (ardi), kullun lehu kânitûn (kanitûne).

117. Bedius semâvâti vel ard(ardı), ve izâ kadâ emren fe innema yekûlu lehu kun fe yekûn(yekûn).

118. Ve kalellezîne lâ ya’lemûne lev lâ yukellimunâllâhu ev te’tînâ âyeh (âyatun), kayâlike kalellezîne min kablihim misle kavlihim, teşâbehet kulûbuhum, kad beyyennal âyâti li kavmin(yûkın).

119. İnnâ erselnâke bil right fiveîren ve nazîren, ve la tus’elu an ashâbil cahim (cahîm).

120. Ve len terdâ ankel jehûdu ve len nasârâ even tettebia milletehum kul inne hudâllâhi huvel huda ve le initteba’te ehvâehum ba’dellezi câeke minel ilmi, mâ makma minalâhi min veliyyin ve lâ nasîr.

121.Ellezîne âteynâhumul kitâbe yetlûnehu hakka tilâvetih (tilâvetihî) ulaike yu’minûne bih (bihî), ve men yekfur bihî fe ulaike humul hâsirûn(hâsirûne).

122.Yâ ba meni isrâîlezkurû ni’metiyalletî en’amtu aleykum ve enni faddaltukum allel alemîn(âlemîne).

123.Vettekû yevmen lâ teczî nafsun an nefsin sey’en ve lâ yukbelu minhâ adlun ve lâ tenfeuhâ şefaatun ve lâ hum yunsarûn(yunsarûne).

124.Ve izibtelâ ibrahîme rabbuhu bi kelimatın fe etemmehunne (etemmehunne), kale innî cailuke lin nâsi imâmâ (imâmen), kale ve min zurriyyetî kale la yenâlu ahdiz zâlimîn (zâlimî).

125. Ve iz cealnâl beyte, lin nâsi ve emnâ (emnen), vettehizû min maqam brâhîme musallâ (musallen) ve ahidnâ to brâhîme ve ismâîle en tahhirâ beyit lit taifîne vel âkidûsîne vel âkifîne.

126. Ve iz kale ibrâhîmu rabbic’al hâzâ beleden âminen verzuk ehlehu mines semerâti menâmene minhum billâhi vel yevmil ahir(âhiri), kale ve men kefere fe umettiuhu kalîlen summe adtarruhu ila azâbimaruh nâbir ).

127.Ve iz yerfeu ibrahîmul kavâide minel beyti veismâîl(ismâîlu) rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semîul alîm(alîmu).

128. Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni lekesi ve min zurriyyetinâ ümmeten müslimeten lekesi ve erinâ menâsikenâ ve tub aleynâ, inneke entet tevâbur rahîm (rahîm).

129. Rabbenâ veb’as fihim resûlen minhum yetlû alaihim âyetike ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmet ve yuzekkîhim inneke entel azîzul hakîm (hakîmu).

130. Ve men yergabu an millet ibrâhîme illâ men sefihe nefseh (nefsehu), ve lekadistafeynâhufîd dünya, ve innehu fîlâhireti le mines sâlihîn (sâlihîne).

131. İz kale lehu rabbuhû eslim kale eslemtu li rabbil alamîn (dünyaya).

132. Ve vassâ bihâ ibrâhîmu banihi ve ya’kûb (ya’kûbu), yâ beniyye innallahestafâ lekumud dîne fe la temûtunne illâ ve entum müslimûn(müslimûne).

133.Em kuntum şuhedae iz hadara ya’kûbel mevtu, iz kale li ba’di ma ta’budune min ba’di kalû na’budu ilaheke ve ilahe âbâike ibrâhîme ve ismâîle ve işhâke ilahen vâhidâ(nahûlehu) müslim ve müslim.

134.Tilke ümmetun kad halet, lehâ mâ kesebet ve leküm mâ kesebtum, ve la tus’elûne amma kanû ya’melûn(ya’melune).

135. Ve kalû kûnû huden mesken nasârâ tehtedû kul ​​bel millete brâhîme hanîfâ (hanîfen), ve ma kane minel müşrikîn (musrikîne).

136.Kûlû âmennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile to ibrahîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kube wal esbâti ve mâ ûtiye mûsâ ve îsâ ve mâ mâ unzile to ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kube wal esbâti ve îsâ ve mâ mâ mâ unzile müslim nebiyyyûne mâbîyûnehûnûne müslime nûrûne minûne müslime nunahune eksi müslime nûbeyînûne min.

137. Fe in âmenû bi kere mâ âmentum bihî fe kadihtedev ve in tavellev fe innema hum fî şikak (şikakin) fe se yekfîke humullâhu (humullâhu), ve huves semîul alîm (alîmu).

138.Sibgatallah (sıbgatallah) ve men ahsenu minalallahi sıbgaten, ve nahnu lehu âbidûn (âbidûne).

139. Kul e tuhâccûnena fillâhi ve huve rabbunâ ve rabbukum, ve lena â’maluna ve leküm a’mâlukum ve nahnu lehu muhlisûn (muhlisûn).

140.Em tekûlûne inne ibrahim ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel esbâta kanû huden ev nasârâ kul e entum a’lemu emillâh (emillâhu), ve men azlemu mimmen keteme shahada vel esbâta indehu a’lemu emillâh (emillâhu), ve men azlemu mimmen keteme şehadeten indehu ammâdeten indehu a’mallah ve mâmlallah) lanetlenmiş (te’melune).

141.Tilke ümmetun kad halet lehâ mâ kesebet ve leküm mâ kesebtum ve la tus’elûne amma kanû ya’melûn(ya’melune).

142.Se yekulus sufehâu minen nasi mâ vellâhum an kıblatihimulletî kânû aleyhâ kul lillâhil meşrıku vel magrib (magrib), yehdî men yeşâu to siratin mustakîm (mustakimin).

143.Ve kekâlike cealnâkum ümmeten vasatan li tekûnû shuhedâe alen nasi ve yekûner resûlu aleykum şehîdâ (şahîden), ve mâ cealnâl kıblatelletî kunte aleyhâ illâ lilâ na’elle resûhâlebiâlebihîdâ (şahîden), ve mâ cealnâl kıbletelletî âkunte aleyna illâ ‘elle resûhâlebiâmî ve alenbeyû alâlebiur hedallâh (hedallâhu) ve mâ kânallahu li yudia îmaneküm innallâhe bin nasi le raûfun rahîm (rahîmun).

144.Kad nerâ tekallube vechike fîs semai, fe le nuvelliyenneke kıbleten terdahâ, fe velli vecheke şatral mescid mescid harâm (harâmi), ve haysu mâ kuntum fe vellû vucûhekum ​​​​şatrah (şatrahulem, şatrahabelleh) mâllâhu bi gafil amma ya’melûn (ya ‘melûne).

145. Ve le in eteytellezîne ûtûl kitabe bi kulli ayet mâ tebiû kıbletek (kıbleteke) ve ma ente bi tâbîin kıbletehum, ve mâ ba’duhum bi tâbîin kıblete ba’d (ba’dîn), ve le initâeba’ di mâ câeke minel ilmi inneke izen le minez zâlimîn(zâlimîne).

146.Ellezîne âteynâhumul kitâbe ya’rifûnehu kema ya’rifûne ebnâehum ve inne ferîkan minhum le yektumûnel hakka ve hum ya’lemun(ya’lemune).

147.El hakku min rabbike fe la tekûnenne minel mumterîn(mumterîne).

148. Ve li kullin vichetun huve muvellîhâ festebikûl hayrat (hayrati), eyne mâ tekûnû ye’ti bikumullâhu cemîâ (cemîan), innallâhe alâ külli şeyh’in kadir (kadirun).

149. Ve min haysu harecta fe velli vecheke şatral mescid-i harâm (harâmi), ve innehu lel hakku min rabbik (rabbike), ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ta’melûn (ta’melune).

150.Ve min haysu haracte fe velli vecheke şatral masjidl harâm(harâmi), ve haysu mâ kuntum fe vellû vucûhekum ​​​​şatrahu li ellâ yekûne lin nasi aleykum huccetun, illâllezîne zalemûmûmetevlehîmûm lâ tahumumetehîmûm la tahumumetehîmûm lâ tahlezîne zalemu’evlehîmûm lâ tahumetevlehimete threatened).

151.Kemâ erselnâ fiküm resûlen minkum yetlû aleyküm âyâtina ve yuzekkîkum ve yuallimukumul yazıt vel hikmet ve yuallimuk mâ lem tekûnû ta’lemûn(ta’lemune).

152.Fezkurûnî ezkurkum veşkurû lî ve la tekfurun(tekfuruni).

153.Yâ eyyuhâllezîne âmenustainû bis sabri ves salât (salât), innallâhe meas sâbirîn (sâbirîne).

154.Ve la tekûlû li men yuktelu fî sebilillahi emvat (emvatun), bel ahyâun ve lâkin lâ teş’urûn (teş’urûne).

155. Ve le nebluvennekum bi Şey’in minel havfi wal cûi ve naksın minel emvâli vel enfusi ves semerât (semerâti), ve Beşşiris sâbirîn (sâbirîne).

156. Ellezîne izâ esâbethum musîbetün, kalû inna lillahi ve inna ileyhi râciun(râciune).

157.Ulâike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahtun ve ulaike humul muhtedün(muhtedune).

158. İnnes safa vel mervete min şeâirillahi (şeâirillahi), fe men haccel beyte evı’temera fe la cunâha alaihi en yettavvefe bi himâ ve men tetavva fan, fe innallahe şâkirun alîm (alîmun).

159. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ min ba’di mâ beyyennahu lin nasi fil kitap, ulaike yel’anuhumullâhu ve yel’anuhumul lainûn(lâinûne).

160. İlllellezîne tabû ve Aslahu ve beyyenü fe ulaike etûbu alaihim, ve enet tevvabur rahîm.

161.Innellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun ulaike la’netullahi vel melâiketi ve nâsi ecmaîn (ecmaîne).

162.Hâlidîne fîhâ, lâ yuhaffefu anhumul azâbu ve lâ hum yunzarûn(yunzarûne).

163. Ve ilahukum ilahun vahid (vahidun), la ilahe illâ huver rahmanur rahîm (rahîmu).

164. İnne fî millet semâvâti vel rest vahtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilletî tecrî fîl bahri bimâ yenfeun nâse ve mâ enzelallahu mines semai min main fe ahyâ bihil arda ahâbâbîdâbîbîdâ ve minâsîbîbîdâ ve ve mâ enzelallâhu mines musahharil ainle ainle aâtri beynes semai kılûn (ya’kilûne).

165. Ve minen nâsi men yettehizu min dûnillâhi endaden yuhibbûnehum ke hubbillahi (hubbillâhi), vellezîne âmenû Eşeddu hubben lillâh (lillâhi), ve levyerâllezîne zalemû iz yeravnel azâlâbe, ennellâbînâlâbâli (ennellâbînâlâbezî).

166. İz teberreellezînettubiû minellezînettebeû ve reavûl azâbe ve takattaat bihimul esbâb (esbâbu).

167.Ve kalillezînettebeû lev enne lena kerraten fe neteberrae minhum kema teberraû minnâ kesâlike yurîhimullâhu a’mâlehum haserâtin alaihim ve mâ hum bi hâricîne minen nâr(nâri).

168.Yâ ayyuhen nâsu kulû mimmâ fil, gerisi hala tayyiben, ve la tettebiû hutuwatis şeytani(şeytani), innehu leküm aduvvun mubîn (mubînun).

169. Innema ye’murukum bis sûi vel fahşâi ve en tekûlû allâhi ma la ta’lemûn (ta’lemune).

170.Ve izâ kîle lehumuttebiû mâ enzelallâhu kâlû bel nettebiu mâ elfeyna alaihi âbâenâ e ve lev kane âbâuhum la ya’kilûne sey’en ve lâ yehtedûne (yehtedûne).

171.Ve meselüllezîne keferû ke meselillezî yen’iku bi mâ la yesmeû illâ duaen ve nidââ (nidâen), summun bukmun umyun fe hum la ya’kılûn (ya’kılûne).

172.Yâ eyyuhâllezîne âmenû kulû min tayyibâti mâ razaknakum veşkurû lillahi in kuntum iyyahu ta’budûn(ta’budûne).

173. İnnema harrame aleykumul meytete ved dame ve lahmel hinzîri ve mâ uhille bihî li non-Allah (gayrillâhi), fe menidturra gayra bagin ve lâ ismin fe lâ isme aleyh(aleyh), innallâhe gafûrun rahim).

174. İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâbî ve yeşterûne bihî semenen kalîlen, ulaike mâ ye’kulûne fî butûnihim illen nâre ve lâ yukellimuhumullâhu yeşterûne bihî semenen kalîlen).

175.Ulâikellezîneşteravud dalâlete bil huda vel azâbe bil magfireh (bağışlama), fe ma asberehum alen nâr(nâri).

176.Zâlike bi ennellâhe nezzelel kitabe bil hakk(hikki), ve innellezînahtelefû fil kitab le fî shikakin baîd(baîdin).

177. Leysel birre en tuvellû vucûhekum ​​​​kıbelel maşrıkı vel magrıbi ve lâkinnel birre men âmene billâhi vel yevmil âhırı wal melâiketi vel kitâbi ven nebiyyîn(nebiyyîn(nebiyyîne), ve âtel maâle alâbâlâbîs velâbîs velâbîs velâbîs velâbîs velâbîs velâbîr velâbîr velâbîr velâbîr velâbîr velâbîr velâbîr velâbîr velâbîr velâbîr velâbîr velâbîr velâbîr bârîk vel bâlâbîr vel melâbis kurb rikabi), ve ekames salate ve atez zakat (zekat), vel mufûne bi ahdihim izâ ahed (ahedû), ves sâbirîne fil be’sai ved darrâi ve hînel be’si ulaikellezîne sadakû , ve ulaâike humul mutûk.

178.Yâ eyyuhallezîne âmenû kutibe aleykumul kısasu fil katlâ el hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unsâ bil unsâ fe men ufiye lehu min ahîhi Şey’un fattibâun bil ma’rûfi ve edâun ileyhisâ rabbi ihsân rahmet, fe meni’tedâ ba’de zâlike fe lehu azâbun elîm (elîmun).

179.Ve leküm fil kısaltması hayâtun yâ ulîl elbâbi lealleküm tettekûn(tettekûne).

180. Kutibe aleyküm iza hadara ehadekumul mevtu in tereke hayrâ (fan), el vasiyyetu lil valideyni vel akrabîne bil ma’rûf (ma’rûfi), hakkan allel muttekin (muttekine).

181.Fe men beddelehu ba’de mâ semiahu fe innemâ ismuhu allellezîne yubeddilûneh (yubeddilûnehu), innallâhe semîun alîm (alîmun).

182. Fe menhâfe min mûsin cenefen mesken ismen fe Aslaha beynehum fe lâ isme aleyh(aleyhi), innallahe gafurun rahîm(rahîmun).

183.Yâ eyyuhâllezîne âmenû kutibe aleykumus sıyamu kemâ kutibe allellezîne min kablikum lealleküm tettekûn(tettekûne).

184. Eyyâmen ma’dûdât(ma’dûdâtin), fe men kane minkum maridan residence ala safin fe iddatun min eyyâmin uhar(uhara) ve allellezîne Yutikûnehu fidyetün taâmu muskîn(muskînin), fe men tatavvaale adeh feh huve ve en tesûmû hayrun leküm in kuntum ta’lemun(ta’lemune).

185.Şehru ramadânellezî unzile fihil kur’ânu huden lin nâsi ve beyyinatin minel huda wal furkan (furkani), kadın şehit minkumuş şehra fel yesumh (yesumhu), ve men kane maridan residence ala alâ dissemination fe dulhu bikumurî (furkâni) yusra ve la yuridu bikumul usra, ve li tukmilul iddate ve li tukebbirûllâhe alâ mâ hedakum ve lealleküm teşkurûn(teşkurûne).

186.Ve izâ seeleke ibâdî annî fe innî karîb (karîbun) ucîbu da’veted dai izâ deani, felyestecîbû lî velyu’minû bi leallehum yerşudûn(yerşudûne).

187. minel fecri, summe etimmus siyâme ilel leyli, ve la tubâşirûhunne ve entum akifûne fîl mesâcid (mesâcidi), tilke hudûdûdlâhi fe lâ tekrabûhâ kesâlike yubeyyinullâhu âyâtihî lin nâsiûnâsi ûnâsi lealyettekûne.

188.Ve la te’kulû emvalekum beynekum bil western ve tudlû bihâ ilel hukkâmi li te’kulû ferîkan min emvalin nasi bil ve entum ta’lemûn(ta’lemune).

189.Yes’elûneke anil ehilleh(ehilleti), kul hiye mevâkîtu lin nasi vel hacc(hajji), ve leysel birru bi en te’tûl buyute min zuhûrihâ ve lâkinnel birre menittekâ, ve’tûl buyute min tuihûleah ve’tûl buyute min ebûhûlâbihâ , ).

190.Ve katilu fî sabililallahillezîne yukatilunekum ve la ta’tedû innallâhe la yuhibbul mu’tedîn(mu’tedîne).

191.Vaktulûhum haysu sekıftumûhum ve ahricûhum min haysu ahracûkum vel fitnetu Eşeddü minel katli, ve la tukâtilûhum indel mescid-i harâmi hatta yukâtilûkum fîh(fihî), fe in kâtelûkum faktulûmâlûhum kâtelûlûm faktulûhum zalike.

192. Fe inintehev fe innallahe gafurun rahîm (rahîmun).

193. Ve kâtilûhum hatta lâ tekûne fitnetun ve yekûned dinu lillâh (lillâhi), fe inintehev fe lâ udvâne illâ alez zâlimîn (zâlimîne).

194.Eş şehrul harâmu biş cityil harâmi vel hurumâtu qisas (kısasun), fe meni’tedâ aleykum fa’tedû alaihi bi-fold ma’tedâ aleykum, vettekûllâhe va’lemû ennallahe meal mütekin (muttekine).

195.Ve enfiku fi sebilillahi ve la tülku bi eydikum ilet tehluketi, ve ahsinû, innallâhe yuhibbul muhsinîn (muhsinîne).

196.Ve etimmul hacce vel umrete lillâh (lillâhi), fe in uhsirtum fe mesteysera minel hedyi ve la tahlikû ruûsekum bile yeblugal hedyu mahilleh (mahillehu), fe men kane minkum marîdan maridan a meskun bihâsira minel fira nusuk(nusukin) fe izâtum, fe men temettea bil umreti ilel haccı fe mesteysera minel hedyi, fem lem yecid fe siyamu selâseti eyyamin fil hacci ve seb’atin izâ reca’tum tilke asaratun kamileh (kamileh) ehluhu hâdiril mesjidl harâm (harâmi), vettekûllâhe va’lemu ennallahe şedîdul ikâb (ikabi).

197.El haccu aşhurun ​​ma’lûmât (ma’lûmâtun), fe men farada fihinnel hacca fe lâ refese ve lâ fusûka ve lâ cidale fil hacc(hajji), ve ma tef’alû min hayrin ya’lemhullâh (ya’lemhullâhu) ), ve tezevvedû fe inne hayraz zâdit takvâ, vettekûni yâ ulîl elbâb (elbâbi).

198.Leyse aleyküm cunâhun en tebtegû fadlan min rabbiküm fe izâ efadtum min arafatin fezkurûllâhe indel meş’aril harâm (harâmi), vezkurûhu kemâ hedakum, ve in kuntum min kablihî le mined dallîn(d).

199. Summe efîdû min haysu efâdan nâsu vestagfirûllâh (vestagfirûllâhe), innallâhe gafûrun rahîm (rahîmun).

200. Fe izâ kadaytum menâsikekum fezkurûllâhe ke zikrikum âbâekum esedde zikrâ (zikren), feminen nasi men yekûlu rabbenâ atinâ fid dünya ve mâ lehu fîl ahirati min halak (halâkin).

201.Ve minhum men yekûlu rabbenâ atinâ fid dünya haseneten ve fil âhirati haseneten ve kına azaben nâr(nâri).

202.Ulâike lehum nasîbun mimmâ kesebû vallâhu seriul hisâb (hisâbi).

203. Vezkurûllâhe fî eyyâmin ma’dûdât (ma’dûdatin), fe men taaccele fî yevmeyni fe lâ isme aleyh (karşı), ve men taahhara fe lâ isme alayhi, li menitteka vettekûllâhe va’lemu enneküm ileyhi tuhşerûn.

204.Ve minen nâsi men yu’cibuke kavluhu fil hayâtid dünyâ ve yuşhidullâhe alâ ma fî Kalphî, ve huve eleddul hisâm (hisâmi).

205.Ve izâ tavellâ seâ fil back li yufside fîhâ ve yuhlikel harse ve nesl(nesle), vallâhu lâ yuhıbbul misad(foss).

206.Ve izâ kile lehuttekillahe ehazethul izzetu bil name fe hasbuhu cehennem, ve le bi’sel mihâd (mihâdu).

207. Ve minen nâsi men yeşrî nafsehubtigâe mardâtillâh (merdâtillâhi), vallâhu raûfun bil ibâd (ibâdi).

208.Yâ eyyuhâllezîne âmenûdhulû fis silmi kaffeh (kaffeten), ve la tettebiû hutuwatis şeytan (şeytani), innehu leküm aduvvun mubîn (mubînun).

209.Fe in zeleltum min ba’di mâ caetkumul beyyinatu fa’lemû ennallâhe azîzun hakîm (hakîmun).

210.Hel yenzurûne illâ en ye’tiyehumullahu fî zulelin minel gamâmi vel melâiketu ve kudiyal emr(emru), ve ilallâhi turceul umûr(umûru).

211.Sel bani isrâîle kem âteynâhum min âyetin beyyineh (beyyinetin), ve men yubeddil ni’metallâhi min ba’di mâ câethu fe innallâhe şedîdul ikâb (ikâbi).

212.Zuyyine lillezîne keferûl hayâtud dünya ve yesharûne minellezîne âmenû, vellezînettekav fevkahum yevmel kıyâmeh (kıyamet), vallahu yerzuku men yeşâu bi nonhisâb (hisâbin).

213.Kânen nâsu ummeten vâhıdeten fe beasallâhun nebiyyîne mubeşşirîne ve munzirîne, ve enzele meahumul kitâbe bil hakkı li yahkume beynen nâsi fî mâhtelefû fîhi, ve mâhtelefe fîhi illâllezîne ûtûhu min ba’di mâ câethumul beyyinâtu bagyen beynehum, fe hedâllâhullezîne âmenû li mâhtelefû fîhi minel hakkı bi izhî, wallahu yehdî men yeşâu to sirâtın mustakîm (mustakimin).

214.Em hasibtum en tedhulûl to Cennet ve lemmâ ye’tikum meselullezîne halev min kablikum messethumul be’sâu ved darrâu ve zulziû hatta yekûlerin elçisi vellezîne âmenû meahu meahu meta nasrullah (nasrullah) nasrullah (nasrullah).

215.Yes’elûneke mâzâ yunfikun(yunfikune), kul mâ enfaktum min hayrin fe lil validayni vel arabîne vel yetâmâ vel mesâkîni vebnis sebîl(sebîli), ve mâ tef’alû min hayrin fe innal.

216. Kutibe aleykumul kitâlu ve huve kurhun leküm, ve asa en tekrahû sey’en ve huve hayrun leküm, ve asa en tuhibbu sey’en ve huve şerrun leküm wallahu ya’lemu ve entum la ta’lemun(ta’lemune).

217.Yes’elûneke aniş cityil harâmi kitâlin fîhi, kul kitâlun fîhi kebîr (kebîrûn), ve saddun an sabîlillâhi ve kufrun bihî wal mescidil harâmi ve ihrâcu ehlihî minhu ekberu ekberu indallâh, ve ihrâcu ehlihî minhu ekberu akbaru indallâh(indallâh), yeztilûneke , yeztilûneke aniş hatta yeruddûkum an dinikum inistetaû ve men yertedid minkum andînihî fe yamut ve huve kâfirun fe ulaike habitat a’mâluhum fid dünya vel ahirati, ve ulâike ashâbun nârîdû(nâri).

218. İnnellezîne âmenû vellezîne hacerû ve cahedu fi sebilillahi, ulaike yercune rahmatallah (rahmetlâhi), vallahu gafurun rahîm (rahîmûn).

219. Yes’elûneke anil hamri vel meysir (meysiri), kul fihimâ ismun kebîrun ve menâfiu lin nasi, ve ismuhumâ ekberu min nef’ihimâ ve yes’elûneke mâzâ yunfikun(yunfikun(yunfikune) akulilâfiulekûlâyûnâkûnâkûnâkûnâkûnâkûnâ, yunfikunâ, yunfikune)

220.Fid dünya vel âhirah(âhirati) ve yes’elûneke anil yetâmâ kul islâhun lehum hayr(hayrun) ve in tuhâlituhum fe ihvânukum vallahu ya’lemul müfside minel muslih(muslihi) ve lev şâallâmîmânîmâzûn a hakâlâmûm inhaki le .

221.Ve la tenkihûl musrikâti yu’minn (yu’minne), ve le emetun mu’minetun hayrun min müşriketin ve lev a’cebetkum, ve la tunkihûl muşrikîne yu’minû ve le abdun mu’minun hayrun minlev murkin ve a ‘cebekum, ulaike yed’ûne ilen nâr (nâri), vallâhu yed’û ilel Cenneti vel magfireti bi iznihi ve yubeyyinu âyâtihi lin nasi leallehum yetezekkerun (yetezekkerûne).

222. Ve yes’elûneke anil mahîd(mahîdi), kul huve ezen, fa’tezilûn nisae fil mahîdi, ve la takrabûhunne hatta yathurn(yathurne) fe izâ tetahherne fe’tûhunne min haysu emerekumullah(emerekbulhullahu) innallahe mutetahhirîne).

223. Nisaukum harsun leküm, fe’tû harsekum enna şi’tum ve kaddimû li enfusikum vettekûllâhe va’lemu ennekum mulâkûh (mulâkûhu), ve Beşşiril mu’minîn (mu’minîne).

224.Ve la tec’alûllâhe urdaten li eymanikum en teberrû ve tettekû ve tuslihû beynen nas(nasi), vallahu semîun alim(alîmun).

225.Lâ yuâhizukumullâhu bil lagvi fî eymanikum ve lâkin yuâhizukum bi mâ kesebet kulûbukum vallâhu gafurun halîm (halîmun).

226.Lillezîne yu’lûne min nisâihim terabbusu erbaati Eşhur(eşhurin), fe in faû fe innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

227.Ve in azemut talâka fe innallâhe semîun alîm (alîmun).

ona karşı, ve lir ricâli karşısında Devreh (derectun), Allah adına azizun Hakim (Hakim).

229. Et talâku merratân (merratânî), fe imsâkun bi ma’rûfin residence tesrîhun bi ihsân (ihsanin), ve lâ yahıllu lekum en te’huzû mimmâ âteytumûhunne Şey’en illâ en yehâfâ ellâ yukdallâh alhu (hud) yukîmâ hudûdlâhi, fe lâ cunâha aleyhimâ fî meftedet bih (bihî), tilke hudûdûdlâhi fe lâ ta’tedûhâ ve menyeteadde hudûdlâhi fe ulaike humuz zâlimûn(zâlimûne).

230.Fe in tallakahâ fe lâ grainlu lehu min ba’du bile tenkiha zevcen gayrah(gayrahu), fe in tallakahâ fe lâ cunâha aleyhime en kâfi in zannâ en yukîmâ hudûdallâh(hudûdallah(hudûdallahi) kavcen gayrahu(hayrahu), ve tilke hudûdullah yudûdallahi yudûdallahi yu’lemune).

231.Ve iza tallaktum nisâe fe belagne ecelehunne fe emsikuhunne bi ma’rufin residence serrihûhunne bi ma’rûf(ma’rûfin), ve la tumsikuhunne dırâran li ta’tedû, ve men yef’al zalike fe kadeh(zaleme nef) ve la tettehızû âyatillahi huzuvâ (huzuven), vezkurû ni’metallâhi aleyküm ve mâ enzele aleyküm minel kitâbi vel hikmet yeızukum bih (bihî), vettekûllâhe va’lemû ennallâhe bi kulli sey’in alim (alîm).

232.Ve izâ tallaktum nisâe fe belagne ecelehunne fe lâ ta’dulûhunne en yenkıhne ezvâcehunne izâ terâdav beynehum bil ma’rûf (ma’rûfi), zâlike yuazu bihî men kane minkum yu’minu billâhi lahi lahi zâlike ve ather(atheru), vallahu ya’lemu ve entum la ta’lemun(ta’lemune).

233. Vel vâlidatu yurdı’ne evlâdehunne havleyni kamileyni li men erâde en Yutimmer radâah(radâate), ve allel mevludi lehu rizkuhunne ve kisvetuhunne bil ma’rûf(ma’rûfi), la tukelle velâlâsûdâde tunaf ve lâ mevlûd lehu bi veledihî ve varisi allellerinden mislu zâlik (zâlike), fe in erâdâ fisâlen an terâdin min humâ ve teşâvurin fe lâ cunâha alaihimâ ve in eradtum en testerdıû evlâdekum fe lâ cunaha aleykum bilâm rûfi), vettekullâhe va’lemû ennallahe bi mâ ta’melûne basîr (basîrun) .

234. Vellezîne Yuteveffevne minkum ve yezerûne ezvâcen yetabbasne bi enfusihinne erbeate Eşhurin ve ashra (aşran), fe izâ belagne ecelehunne fe la cunahe aleykum fî mâ fealne fî enfusihinne bil ma’rûfûf (ma’vala’rûf) habîrun).

235.Ve la cunâhe aleykum fimâ arradtum bihî min hitbetin nisai ev eknentum fî enfusikum, alimallâhu ennekum se tezkurûnehunne ve lâkin lâ tuvâıdûhunne sirran illâ en tekûlû kavlen ma’rûfâlâlûfâlûfûnâ, ma’rûfâlûfûnîbûnne, maâ’rû’ (vaecehune), kittik, lemu ennallâhe ya’lemu mâ fî enfusikum fahzerûh (fahzerûhu), va’lemu ennallâhe gafurun halîm (halîmun).

236.Lâ cünâha aleyküm in tellaktum nisâe mâ lem temessûhunne rezidans tefridû lehunne farîdah (farîdâten) ve mettiûhunne allel musii qadaruhu wa alel muktiri qaderuh (kaderuhu) metâan bil ma’rûhînîkanînîkan’r.

237.Ve in ta’fû akrabu lehunne farîdaten fanısfu mâ faradtum taqvâ ve ‘meluna basîr( basîrun).

238. Hâfizû alâs salavati ves salâtil vustâ ve kûmû lillâhi kânitîn (kanitîne).

239. Fe in hiftum fer ricâlen residence rukbânâ (rukbânen), fe izâ emintum, fezkurûllâhe kemâ allekum ma lem tekûnû ta’lemûn (ta’lemûne).

240.Vellezîne Yuteveffevne minkum ve yezerûne ezvâcâ(ezvâcen), vasiyet li ezvâcihim metaan ilel havli gayre export(export), fe in harecne fe la cunâha aleykum fî mâ fealne fî enfusihurûmî(fî enfusihurîf) hakîmun).

241.Ve lil mutallakâti metâun bil ma’rûf (ma’rufi) hakkan allel mutekin (muttekin).

242.Kezâlike yubeyyinullâhu leküm âyâtihî lealleküm ta’kilûn(ta’kilûne).

243.E lem tera ilellezîne haracû min diârihim ve hum ulûfun hazaral mevti, fe kale lehumullâhu mutû summe ahyâhum innallâhe le zû fadlin alen nasi ve lâkinne ekeren nasi la yeşkurûn (yeşkûrûn).

244.Ve katilu fi sebilillahi va’lemu ennalallahe semîun alîm (alîmun).

245. Menzellezî yukridullahe kardan hasenen fe yudâifehu lehû ed’âfen kesîrah (kesîraten), vallâhu yakbidu ve yebsut (yebsutu) ve ileyhi turceûn (turceûne).

246. E lem tera ilel melei min ba’di isrâîle min ba’di mûsâ, iz kalû li nebiyyin lehumub’as lena meliken nukâtil fî sebilillah (sebîlillâhi), kale hel aseytum in kutibe aleykumul kûtâlâlu( nukâtile fî sabililahi ve kad uhricnâ min diyarinâ) ve ebnâinâ fe lemma kutibe alayhimul kitalu tavellev illa kalîlen minhum vallâhu alîmun ve zâlimîn(zâlimîne).

247.Ve kale lehum nebiyyuhum innallâhe kad bease leküm tâlûtemelikâ(meliken), kalû ennâ yekûnu lehul mülkü aleynâ ve nahnu ehakku bil mulki minhu ve lem yu’te seaten minenuel mâlâlâlâl (mâlâlallahlî ve bestumal alehul) body), vallâhu yu’tî mulkehu men yeşâu, vallâhu vasiun alîm (alîmun).

248.Ve kale lehum nebiyyuhum inne âyet mülkihî en ye’tiyekumut tabûtu fihi sekînetun min rabbikum ve bakiyyetün mimmâ terake âlu mûsâ ve âlu hârûne tahmiluhul melâiketuum (melâiketumûnî) innâikûnî mûsâmin (melâiketumîle mûnîmî) inînâ.îne mûsâ

249. Fe lemma fesale tâlûtu bil cunûdi, kale innallâhe mübtelîkum bi neher(neherin), fe men şeribe minhu fe leyse minni, ve men lem yat’amhu fe innehu minnî illâ menigterafe gurfeten bi Yedih(yedihî minhu illâ şerib) fe lemmâ câvezehu huve vellezîne âmenû meahu, kâlû lâ tâkate lenâl yevme bi calûte ve cunûdihî (cunudihî), kâlellezîne yezunnûne ennehum mulâkûllâhi, kem min fietin kalîlâlîlet (izin), kem min fietin kalîlâlîletin

250. Ve lemma berazû li calûte ve cunûdihî kâlû rabbenâ efrig aleynâ sabren ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ allel kavmil kâfirîn(kâfir).

251.Fe hezemûhum bi izillahi, ve katele davudu calûte ve âtahullâhul mülke vel hikmet ve allemehu mimmâ yeşâu, ve lev la def’ullâhin nase, bâ’dahum bi ba’din le fesedetil arduâ alûlînenâlî ve la fesedetil arduâ alûnelînelînal.

252.Tilke âyetullâhi netlûhâ aleyke bil hakk(hakkı), ve inneke le minel murselîn(mürselîne).

253. Tilker rusulu faddalnâ ba’dahum alâ ba’d (ba’din), minhum men kellemallâhu ve rafea ba’dahum derecât (derecâtin), ve âteynâ isâbne meryemel beyyinâti ve eyyednâhu bi rûhıl kuduhlâllhudus (rûhıl vehuhıl khudus) min ba’dihim min ba’di mâ câethumul beyyinâtu ve lâkinihtelefû fe minhum men âmene ve minhum men kefer(kefere), ve lev şâallâhu maktetelû ve lâkinnallâhe yef’alu mâ yurid(yuridu).

254.Yâ eyyûhellezîne âmenû enfikû mimmâ razaknâkum min kabli en ye’tiye lâ bey’un fihi ve lâ hulletun ve lâ Şefâah(şefaatun), vel kâfirûne humuz zâlimûn(zâlimûne).

255. Allahu lâ ilahe illâ huvel hayyul kayyûm (kayyûmu), lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm (nevmun), lehu mâ fis semâvâti ve mâ filden sonra(sonra), menzellezî yeşfeu indehû illâ biîmâ’iz beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi Şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kürsiyyuhus semâvâti vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm(azimu).

256.Lâ ikrâhe fid dini kad tebeyyener rüşdü minel gayy(gayyi), fe men yekfur bit tagûti ve yu’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vuskâ, lanfisâme lehâ, vallahu semîmun alîm(alî).

257. Allahu velîyyullezîne âmenû, yuhricuhum minez zulumâti lân nûr (nûr), vellezîne keferû evylyauhumut tâgûtu yuhricunehum minen nûri ilaz zulumât(zulumârînâti), ulaikenaîârî nûnû(nûrânidûne)

258. E lem tera ilellezî hacce ibrahîme fî rabbihî en âtahullâhul mülk (mülke), iz kale ibrâhîmu rabbiyellezî yuhyî ve yumîtu, kale ene uhyî ve umît (umît (umît) bişîlîmîlîmîlîmûl feşîlîmîlîmâ magribi fe buhitellezî kefer), vallahu la yedilmezî kefer (kelimerellezî), ​​vallan tera ilellezî (zâlime).

259.Ev kellezî merra ala karyetin ve hiye hâviyetun alâ urûşihâ, kale ennâ yuhyî hâzihillâhu ba’de mevtihâ, fe ematehullâhu miete âmin summe beaseh(beasehu), kale kem lebist(lebisteevlebis), kale bel lebiste miete amin fenzur ila taâmike ve şerâbike lem yetesenneh, venzur ila hımârike ve li nec’aleke âyat lin nasi venzur ilal izâmi keyfe nunşizuhâ summe neksuhâ lahmâle lahmâle alemuha lahmâle alemâle âlemm’s qadir (kadirun).

260.Ve iz kale ibrahîmu rabbî erinî keyfe tuhyil mavtâ kale e ve lem tu’min kale bela ve lakin li yatinne kalbî kale fe huz erbeaten minet tayri fe surhunne ileyke summec’al ala minhunne cemuhunne’en’en sa’yâ (sa’) yen), va’lem ennallâhe azizun hakîm (hakîmun).

261. Meselullezîne yunfikûne emvâlehum fî sabilâhi ke mesel habbetin enbetet seb’a senabile fî kulli sunbuletin mietu habbetin, vallahu yudaifu li men yeşâu, vallâhu vasiun alîm).

262.Ellezîne yunfikûne emvâlehum fî sabilâhi summe la Yutbiûne ma enfekû mennen ve la ezen lehum ecruhum inde rabbihim, ve lâ havfun alahim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).

263.Kavlun ma’rûfun ve magfiretun, hayrun min vefa yetbeuhâ ezâ(ezen), vallahu ganiyyun halîm(halîmun).

264.Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tubtılû sadakatiküm bil menni vel ezâ, kellezî yunfiku malehu riaen nasi ve lâ yu’minu billâhi vel yevmil âhıri (ahiri), fe meseluhu kebil alahudahubelinayaki alâ şeyhin mimmâ kesebû vallâhu lâ yehdîl kavmel kâfirîn (kâfirîne).

265.Ve meselullezîne yunfikune emvâlehumubtigâe mardâtillahi ve tesbîten min enfusihim ka mesel-i cennet rabvetin esâbehâ vâbilun fe âtet ukulehâ di’feyn(di’feyni), fe in lem yusıbhâ’ yusıbâ’sîm feyni, fe in lem yusıbhâbâ’basilun feyne .

266.E yeveddu ehadukum en tekûne lehu Cennetun min nahîlin ve a’nâbin tecri min tahtihel enhâru, lehû fîhâ min kullis semarâti ve esâbehul kiberu ve lehu zurriyyetün duafâu fe esâhiâbeyâtâyûlâkûlâkûlâkûrâyûlâkâyûnâkûnâkûnâkûnânâkûnâ)

267.Yâ eyyuhâllezîne âmenû enfikû min tayyibâti mâ kesebtum ve mimmâ ahracnâ leküm minel ard(ardı), ve lâ teyemmemûl habise minhu tunfikûne ve lestum bi âhîhî illâ en tuglemihînalûylâ, valumihîhamdûnîhâf

268.Eş satanu yeidukumul fakra ve ye’murukumbil fahşâi vallâhu yeidukum magfireten minhuve fadlâ(fadlan), vallâhu vasiun alîm(alîmun).

269.Yu’til hikmet men yeşâu, ve men yu’tel hikmet fe kadûti tapan kesîrâ (kasiren) ve mâ yezzekkeru illâ ulûl elbâb (elbâbi).

270.Ve mâ enfaktum min nafakatin ikamet nezertum min nezrin fe innallâhe ya’lemuh(ya’lemuhu), ve mâ liz zâlimîne min ensâr(ensarın).

271. In tubdûs sadakâti fe niimmâ hiy (hiye), ve in tuhfûhâ ve tu’tûhâl fukarâe fe huve hayrun leküm ve yukeffiru ankum min sayyiâtikum vallahu bi mâ te’melune habir (habîrun).

272.Leyse aleyke hudâhum ve lâkinnallâhe yehdî men yeşâu, ve mâ tunfikû min hayrin fe li enfusikum, ve mâ tunfikûne illebtigâe vechillahi, ve mâ tunfikû min hayrin yuveffe ileykumûnem (entum).

273.Lil fukarâillezîne uhsirû fî sabililahi lâ yestatîûne darbe fil geri, yahsebuhumul cahilu agniyâe minet taaffuf(taaffufi), ta’rifuhum bi sîmâhum, lâ yestatînânînâilâmûnînâlâlâmînâlâmînâl, lâ yestatînânînâlâlâ, la yestatîmûnînâ, .

274.Ellezîne yunfikune emvalehum bil leyli ven nehari sirran ve alaniyeten fe lehum ekruhum inde rabbihim, ve la havfün alaihim ve la hum yahzenun(yahzenune).

275.Ellezîne ye’kulûner ribâ la yekûmûne illâ kema yekûmullezî yetehabbetuhuş satanu minel mess(messi), zâlike bi ennehum kâlû innemâl bey’u mislur ribâ, ve ehallallâhul bey’a mina ve harraizhu fena ferabbi menhu châlezî mâ selef (salafah), ve emruhû ilallâh (illâllâhi), ve menâde fe ulaike ashâbun nâr (nâri), hum fiha halidûn (hâlidûne).

276. Yemhakullâhur ribâ ve yurbîs sadakati (sadakâti), vallâhu la yuhibbu kulle keffarin esîm (esîmin).

277. İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve ekâmûs salâte ve âtevûz zakat lehum ekruhum inde rabbihim, ve lâ havfün alahim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).

278.Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekûllâhe ve zerû ma denge miner ribâ in kuntum mu’minîn (mu’minîne).

279.Fe in lam tef’alû fe’zenû bi harbin minallahi ve rasûlih(rasulihî), ve in tubtum fe leküm ruûsu emvâlikum, la tazlimune ve lâ Tuzlemun (tüzlemune).

280.Ve in kane zû usratin fe naziratun ila meysereh(meyseretin) ve en tesaddeku hayrun leküm in kuntum ta’lemun(ta’lemune).

281.Vettekû yevmen turceûne fihî ilallahi summe tuveffâ kullu nefsin ma kesebet ve hum la yuzlemun(yuzlemune).

282.Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ tedâyentum bi deynin to ecelin musemmen fektubûh (fektubûhu), velyektub beynekum katibun bil adl(adli), ve lâ ye’be kâtibun en yektube kemâ allemehullâhu felyekhullâhi velyektub beynekum katibun bil adl(adli), ve lâ ye’ be kâtibun en yektube kemâ allemehullâhu minelemehullahu felyekhullahi ve hak. (şey’en), fe in kânellezî alayhil hakku sefîhan mesken daîfen residence lâ yestatîu en yumille huve felyumlil veliyyuhu bil adl(adli), vesteşhidû şehîdeyni min ricâlikum, fe in lem yekûnâ raculeym miraculeyni fe raculeyni raculeym raculeyni fe raculeyni fe raculeyni fe rataedhîdeyni ricalikum ıhdâhumâl uhrâ ve lâ ye’beş şûhedâu izâ mâ duû, ve lâ tes’emû en tektubûhu sagîran mesken kebîran to ecelih (ecelihî), zalikum aksûhedâu izâ mâ duû, ve lâ tes’emû en tektubûhu sagîran mesken kebîran to ecelih (ecelihî) , zâlikum aksûhedâu izâ mâ ma duû, ve â tes’emû en tektubûhu sagîran felih, zâlikum akketu indallahi ve akvemu liş şehâdehâdehâdehâdehâdehâte edûre edûne illâne dûr edâne dûr edâne c ella tektubûhâ ve Eşhidû izâ şehehedâye’tum, ve lâ tibundâ’tum, ve lâtibundâ şehîdun), ve in tef’alû fe innehu fusûkun bikum, vettekullâh (vettekûllâhe), ve yuallimukumullâh (yuallimu) kumullâhu), vallahu bi kulli şeyh’in alîm (alîmun).

283. Ve in kuntum alâ sahasin ve lem tecidû katiben ferihânun makbûdatun (makbûdatun), fein emine ba’dukum ba’dan felyueddillezî’tumine emanetehu velyettekillahe rabbeh (rabbehu), ve la tektumuşe hâşedehâdeh ve feinûş hâşedehâdeh âsimun kalbuh (kalbuhu), vallâhu bi mâ ta’melûne alîm (alîmun).

284. Lillahi mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(sonra), ve in tubdû mâ fî enfusikum mesken tuhfûhu yuhâsibkum bihillâh (bihillâhu), fe yagfiru limen yeşâu ve yuazzibu men yeşâu awlâu (vallâ)

285. Âmener Rasûl bimâ unzile ilayhi min rabbihî vel mu’minûn (mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutbihî ve rusulih (rusulihî), la nuferriku beyne ehadin min rusulih (rusulihû’), ve kânâ nâ gufraneke rabbenâ ve ileykel masir (masîru).

286.Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ meksebet rabbenâ lâ tuâhiznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehu allalyhâlâbâbâbâtînâ, ve tahmil aleynâ isran kemâ hameltehu allabelâbenâbenâbîn, anabelâbenâbîn vagfir lena, verhamnâ, ente mevlana fensurnâ allel kavmil kâfirîn(kafirîne).

Bakara

BAKARA MÜHLETİ TÜRK YEMEĞİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Elif Lam Mim. (1) Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. tanrıya Muhalefetten kaçınanlar için bir rehberdir. (2) Gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. (3) Sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. (4) Onlar, Rableri katında dosdoğru bir yol üzerindedirler ve kurtuluşa erenler de onlardır. (5) İnkar edenlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. (6) Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Ayrıca gözlerinde bir peçe vardır. Onlar için büyük bir azap olacaktır. (7) Öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde “Allah’a ve ahiret gününe inandık” derler. (8) Allah’ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Ancak onlar sadece kendilerini kandırırlar ve bunun farkında olmazlar. (9) Kalplerinde nifaktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah onların hastalıklarını artırdı. Söyledikleri yalandan dolayı da onlar için acıklı bir azap vardır. (10) Onlara, “Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın” denildiğinde, “Biz ıslah edicileriz” derler. onlar söylüyor. (11) Bilin ki, bozguncuların kendileridir. Ama farkında değiller. (12) Onlara, “İnsanların inandığı gibi siz de inanın” denildiğinde, “Biz de akılsızlar gibi mi inanacağız?” derler. onlar söylüyor. İyi bilin ki onlar aptallardır, fakat onlar bilmezler. (13) Mü’minlerle karşılaştıklarında, “İnandık” derler. Ama şeytanlarıyla (münafıkların dostları) baş başa kaldıklarında, “Biz sizinle beraberiz. Ama biz onlarla alay ediyoruz” derler. (14) Aslında Tanrı onlarla alay eder (alay etmeleri için onları iter); Onlar öfkeleri içinde bocalarken, O onlara mühlet verir. (15) İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın alan kimselerdir. Dolayısıyla yaptıkları alışverişler onlara bir kazanç getirmedi ve (sonuçta) doğru yolu bulamadılar. (16) Onların durumu, (geceleyin) ateş yakan kimsenin durumuna benzer: Ateş çevresini aydınlattığı gibi, Allah da onların nurunu yok eder ve onları karanlıklar içinde, göremez bir halde bırakır. (17) Onlar sağırdır, dilsizdir, kördür. (Hakka) dönmeyeceklerdir. (18) Veya durumlarına, gökten daha ağır bir karanlıkta gök gürültüsü ve şimşek neden olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
betturkey
istanbul escort
elit escort istanbul
profesyonel istanbul escort
en iyi escort istanbul
istanbul escort
adalar gecelik escort
escort arnavutköy
ataşehir eskort hizmetleri
en iyi escort avcılar
bağcılar lüks escort
bahçelievler escort ajansı
eskort bakırköy
başakşehir elit escort
bayrampaşa eskort rehberi
beşiktaş escort bayan
güvenilir beykoz escort
beylikdüzü escort hizmetleri
beyoğlu elit eskort
büyükçekmece eskort siteleri
en güvenilir çatalca escort
çekmeköy gecelik escort
en iyi escort esenler
esenyurt elit eskort
eyüp escort
lüks eskort fatih
gaziosmanpaşa elit eskort
vip eskort güngören
kadıköy güvenilir escort
kağıthane lüks escort
kartal eskort bayan
küçükçekmece eskort ajansı
escort maltepe
pendik eskort bayan
sancaktepe lüks escort
sarıyer eskort kızlar
profesyonel escort şile
silivri eskort ajansı
şişli eskort siteleri
sultanbeyli elit eskort
sultangazi eskort
tuzla eskort siteleri
ümraniye escort
lüks eskort üsküdar
escort zeytinburnu
istanbul profesyonel eskort
istanbul güvenilir escort